Severinus

HKZ gecertificeerd

Severinus is HKZ gecertificeerd. Een certificaat waar we trots op zijn, maar het levert vooral ook voordeel op voor onze cliënten. Onze organisatie wordt transparanter en werkt efficiënter. Fouten worden eerder opgemerkt en permanent opgelost.

Voordelen voor onze cliënten
Op organisatorisch niveau
- afspraken zijn helder en worden nagekomen
- klachten worden juist afgehandeld
- het hanteren van ijkpunten maakt vergelijking tussen zorgaanbieders mogelijk
- duidelijkheid over taakverdeling en verantwoordelijkheid (wie doet wat)

Op het gebied van zorg
- meer professionele zorgverleners
- oplossingen komen sneller tot stand
- aantal fouten neemt af
- aanwijsbare verbeteringen

Op het gebied van communicatie
- behoeften en belangen staan centraal
- informatie is helder en gestructureerd
- meer ruimte voor overleg en discussie

HKZ

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De stichting HKZ is in 1994 opgericht op initiatief van brancheorganisaties van patiënten/consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Reden hiervoor was de gezamenlijke behoefte aan samenhangend kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging in de zorg.

HKZ zorgt voor genormeerde en toetsbare kwaliteit

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg verplicht de zorgaanbieder om goede zorg aan te bieden (dit heette in de Kwaliteitswet 'verantwoorde zorg'). Onder goede zorg wordt verstaan: zorg die veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig en afgestemd op de reële behoefte van de van de cliënt. HKZ zorgt voor genormeerde en toetsbare kwaliteit. Hierdoor zijn wij in staat om ons aanbod voortdurend te verbeteren.

Doel HKZ

Het doel van HKZ? Harmonisatie van kwaliteitsbeoordeling in zorg en welzijn door eenzelfde manier van beoordelen in de verschillende sectoren. Door certificatie bereiken we een optimale transparantie van kwaliteit.

Certificatie

Bij HKZ-certificatie toetst een externe Certificerende Instelling (CI) of het kwaliteitssysteem van de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Als uit de toetsing blijkt dat de organisatie aan de normen voldoet, ontvangt de organisatie een HKZ-certificaat. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur van drie jaar en tussentijdse toetsing is verplicht. Na drie jaar vindt hercertificatie plaats.

keurmerk-fc-klein voor website