Severinus

Vanaf 1 september 2015 is het nieuwe document Vervoer ‘Alles wat je wilt weten’ van kracht. In dit document vindt u alle afspraken en regels over alle soorten vervoer op een makkelijke wijze terug.

Bekijk hier de 'Handleiding Vervoer'.

Een Wlz-indicatie (Wet Langdurige Zorg) is voor onbepaalde tijd geldig.

Alleen als de zorgvraag verandert of als het ZZP (Zorgzwaartepakket) niet meer past bij de zorgvraag is het nodig een herindicatie aan te vragen. De zorgbemiddelaar van Severinus kan u hierbij ondersteunen.

Meer informatie vindt u op de website van CIZ.

De kosten voor wonen in een zorgorganisatie worden betaald uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Wettelijk is bepaald dat de cliënt vanaf de leeftijd van 18 jaar, een deel van de kosten zelf betaald. 

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De hoogte van deze ‘eigen bijdrage’ is afhankelijk van het verzamel- of belastbaar inkomen, leeftijd en indicatie. De cliënt betaalt de eigen bijdrage vanaf de dag dat er sprake is van wonen. Bij logeren wordt uitgegaan van de afgegeven indicatie. Het CAK vraagt inkomensgegevens op bij de belastingdienst en stuurt een beschikking (met berekening) van de hoogte van de eigen bijdrage. Het inkomen en/of vermogen stelt de Belastingdienst pas een jaar later vast. Daarom berekent het CAK de maximale periodebijdrage met het inkomen en eventuele vermogen van twee jaar geleden. Het peiljaar voor 2017 is 2015.

De eerste 6 maanden van een verblijf in een Wlz-organisatie wordt de lage eigen bijdrage opgelegd. Daarna de hoge eigen bijdrage. De uitkeringsinstantie houdt maandelijks de eigen bijdrage in of stuurt een factuur, die de cliënt binnen de betalingstermijn moet voldoen.

De lage eigen bijdrage is in 2017 minimaal € 160,60 en maximaal € 842,80 per maand.

De hoge eigen bijdrage is in 2017 maximaal € 2.312,60 per maand.

Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

Begeleiding of behandeling zijn zorgvormen zonder verblijf. Dit kan zijn dagbesteding, therapie of thuiszorg. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int een eigen bijdrage per uur of per dagdeel in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor begeleiding in groepsverband berekent ze een dagdeel als één uur. Voor individuele begeleiding of individuele behandeling berekent ze een uurtarief.

Op basis van de inkomensgegevens van de belastingdienst stelt het CAK, per periode van 4 weken, een maximale bijdrage vast. Per periode berekent ze nooit meer dan het maximale periodebedrag, minder kan wel. Voor het berekenen van de eigen bijdrage vermenigvuldigt ze het aantal uren zorg in een periode met het uurtarief voor zorg zonder verblijf.

Zijn de kosten van de uren per periode lager dan de maximale periodebijdrage, dan betaalt een cliënt alleen als eigen bijdrage de kosten voor de zorg of hulp die is ontvangen. Zijn de kosten van de zorg of hulp hoger dan de maximale periodebijdrage dan betaalt een cliënt nooit meer dan de maximale periodebijdrage. Het CAK geeft jaarlijks de maximale periodebijdrage aan. Voor 2017 is de maximale periodebijdrage altijd minimaal € 17,50 (voor een eenpersoonshuishouden). Lager kan niet, ook als de uitkomst van de berekening lager is.

Op de website van het CAK is het mogelijk een schatting berekening van de eigen bijdrage te maken.

Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

De eigen bijdrage kan ook gelden voor voorzieningen van de gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Dit hangt af van de gemeente waar u woont. Maakt u gebruik van Zorg zonder Verblijf én Wmo? Dan betaalt u voor deze zorg samen nooit meer dan de vastgestelde maximale periodebijdrage Zorg zonder Verblijf.

Iedere gemeente bepaalt zelf het uurtarief.

Op de website van het CAK is het mogelijk een schatting berekening van de eigen bijdrage te maken.

Meer informatie vindt u op de website van het CAK.
 

Om in aanmerking te komen voor zorg bij een Wlz-organisatie is een indicatie of een beschikking van de gemeente vereist.

Een Wlz-indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Deze instantie onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Wet Langdurige Zorg.

Meer informatie vindt u op de website van het CIZ.

Kunt u geen beroep doen op de Wlz dan kan bij de gemeente in uw woonplaats zorg worden aangevraagd. De gemeente onderzoekt of de zorg vanuit de WMO of de Jeugdwet kan worden verstrekt.

Neem contact op met de zorgbemiddelaar van Severinus voor meer informatie.

Wlz (Wet Langdurige Zorg)

Een Wlz-indicatie kunt u zelf aanvragen of samen met een medewerker van MEE. Als het nodig is, kan ook een zorgbemiddelaar van het Zorgbureau van Severinus hierbij helpen.

In het Wlz-aanvraagformulier wordt een keuze gemaakt over hoe u de zorg wilt ontvangen, als:

  • ZIN (Zorg In Natura)
  • PGB (PersoonsGebonden Budget)

Voor zowel ZIN als PGB kunt u bij het Zorgbureau van Severinus terecht. Onze zorgbemiddelaars maken hierover met u afspraken.

Na aanvraag stuurt het CIZ binnen 6 weken een brief waarin staat of ze de indicatie afgeeft. De brief is het bewijs dat u recht heeft op zorg via de Wlz en dient u goed te bewaren Severinus vraagt u om een kopie van deze brief.

Meer informatie vindt u op de website van CIZ.

 

Ook als er nog geen Wlz-indicatie of beschikking van de gemeente aanwezig is voor zorg, kunt u contact opnemen met het Zorgbureau van Severinus. De zorgbemiddelaar kan informatie geven over de verschillende zorgmogelijkheden van Severinus en met u bespreken welke indicatie of beschikking daarvoor nodig is.

Het Juiste Loket

Het Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is bedoeld om mensen te ondersteunen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben. Het kan hierbij gaan om zorg die valt onder de Jeugdwet, Wmo, Zvw en/of Wlz.

Telefoonnummer: 030 789 78 78

E-mail: meldpunt@juisteloket.nl

Website: www.juisteloket.nl 

Naast landelijke regelgeving vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) kent Severinus eigen regelingen.

U kunt de aanvullende regelingen van Severinus vinden op deze website. Klik hiervoor op 'cliënt', vervolgens op 'tarieven-betalingen'.

Contact

Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met Severinus

Contact