Severinus

Tarieven / Betalingen

Naast landelijke regelgeving vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wlz (Wet Langdurige Zorg) kent Severinus eigen regelingen. U kunt de aanvullende regelingen van Severinus downloaden:

Algemeen

2022 

2021

     

    Vertrouwenspersoon en klachten

    Waarvoor kunt u bij een vertrouwenspersoon terecht?

    U kunt bij de vertrouwenspersonen terecht voor uiteenlopende vragen en klachten die direct of indirect te maken hebben met de zorg. Gesprekken met een vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk. Samen kijken we naar mogelijke oplossingen. De vertrouwenspersoon heeft ter bescherming van uw privacy een geheimhoudingsplicht. Alleen met uw toestemming worden contacten gelegd met andere personen in de organisatie over uw vraag. 

    Jaarlijks maken de vertrouwenspersonen een anoniem rapport ten behoeve van het jaarverslag. Hierin staan eventuele aandachtspunten voor de organisatie beschreven. De vertrouwenspersonen kunnen gevraagd of ongevraagd advies geven over beleidsnotities op het gebied van bijvoorbeeld klachtenbehandeling, omgangsvormen en ethische kwesties.

    Vertrouwenspersonen

    Dit zijn de contactgegevens van onze vertrouwenspersonen voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers en via welke wegen zij bereikbaar zijn.
    Onze interne vertrouwenspersoon:

    Onze externe vertrouwenspersoon:

    • Tilly Breunis
     06 263 64 175 en TBreunis@zorgbelang-brabant.nl
    • Tilly is ook onafhankelijk vertrouwenspersoon voor cliënten die onder de Jeugdwet vallen.
     Tillie

    Voor de gegevens van de vertrouwenspersonen voor medewerkers en vrijwilligers kijk je hier.

    Vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang:


    Klachtenregeling

    Bij Severinus staat goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening hoog in het vaandel. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of dat u het ergens niet mee eens bent. We streven ernaar om de oorzaak van een klacht zo goed mogelijk weg te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

    Als u ontevreden bent over onze zorg- en dienstverlening adviseren wij om dit in eerste instantie met de betrokken medewerker te bespreken. Vaak leidt een gesprek tot een oplossing van het probleem. Lukt het niet om een oplossing te vinden met de direct betrokkenen? Neem dan contact op met de manager van het team. Hij/zij probeert samen met u om tot een oplossing te komen.

    Is uw ongenoegen niet naar tevredenheid opgelost? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze gaat met u in gesprek en probeert beide partijen weer op een goede manier met elkaar in gesprek te laten komen en een oplossing te vinden voor uw onvrede. Severinus maakt gebruik van externe klachtenfunctionarissen van MEE Zuidoost Brabant:

    Leidt ook een gesprek in aanwezigheid van de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Raad van Bestuur van Severinus. U stuurt dan een brief aan Severinus, t.a.v.: Raad van Bestuur, Postbus 6666, 5500 MA Veldhoven. U ontvangt binnen één week een ontvangstbevestiging met daarin informatie over het verdere verloop van de procedure. Voor de verdere gang van zaken verwijzen wij naar de Klachtenregeling Cliënten Severinus.

    Severinus is daarnaast ook aangesloten bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Voor meer informatie kijkt u op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/gehandicaptenzorg/


    Cliëntveiligheidsbeleid

    De veiligheid van cliënten staat bij Severinus voorop. Daarom hebben we een veiligheidsbeleid ontwikkeld om risico’s of ongewenste uitkomsten voor cliënten en medewerkers te voorkomen of zo klein mogelijk te maken. Daarbij gaat het onder meer om zaken als brandveiligheid, legionellabeleid, begrenzing van heet watergebruik tot 37 graden en de toepassing van specifieke hygiëneregels bij voeding.

    Wetten en regels

    In Nederland zijn er diverse wetten en regels waar een zorgorganisatie aan moet voldoen. Eén hiervan is de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. In de toekomst volgt hier meer informatie over andere wetten en regels.